Menu

Vedtægter for Herrested-Ørbæk Boldklub

image
 • 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Herrested-Ørbæk Boldklub og er hjemmehørende i Nyborg Kommune.

 • 2. Formål

Herrested-Ørbæk Boldklubs formål er at fremme og vedligeholde interessen for fodbold i Herrested, Ørbæk og omegn.

 • 3. Medlemskreds

Som medlem kan optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens  formål og fremme.

 • 4. Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværende med foreningen afvikles. 

 • 5. Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes midlertidig eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtigelser.

I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer en afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

En generalforsamlings beslutning om eksklusion, kræver samme majoritet som ved ændringer af foreningens vedtægter.

 • 6. Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2. Herrested-Ørbæk Boldklub afholder generalforsamling hvert år i november måned. Alle medlemmer med gyldig kontingentbetaling har stemmeret. Forældre til børn i klubben har ligeledes en stemme pr. kontingentbetalende barn.

Stk. 3. Herrested-Ørbæk Boldklubs bestyrelse består af 7 - 9 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen for 2 år efter følgende fremgangsmåde: Medlemmer af bestyrelsen vælges skiftevis med 3 henholdsvis 4 medlemmer, eller 4 henholdsvis 5 medlemmer. Herudover vælges 2 suppleanter for 1 år. Bestyrelsen konstituerer sig på første møde efter generalforsamlingen med en formand, næstformand, ungdomsformand og seniorformand.

Stk. 4. Et medlem fra bestyrelsen deltager i HGIF’s hovedbestyrelsesmøder.

Stk. 5. Alle medlemmer, herunder forældre til børn i klubben, kan vælges til bestyrelsen.

Stk. 6. Kasserer og revisorer vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen i lige år.

Stk. 7. Generalforsamlingen indvarsles med 14 dages varsel på klubbens hjemmeside og/eller i dagspressen.

Stk. 8. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stk. 9. Dagsorden for generalforsamlingen er som følger:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning til godkendelse.
 3. Kassererens regnskabsaflæggelse til godkendelse.
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg til bestyrelsen.
 6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 7. Valg af kasserer.
 8. Valg af revisorer.

Stk. 10. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes, når blot én mødedeltager begærer det. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning.

 • 7. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Den på generalforsamlingen valgte bestyrelse er ansvarlig for den daglige ledelse af foreningen og for anvendelsen af de af foreningen modtagne tilskud og anviste lokaler, samt for foreningens øvrige økonomi, dokumentation og regnskabsaflæggelse.

 

Stk. 2. Formanden - og i hans fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen, fremsætter ønske om det over for formanden.

 

 Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til specielle arbejdsopgaver.

 

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

 

Stk. 5. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

 

 • 8. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsam- lingen afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er modtaget af formanden.

Stk. 2. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske senest 2 uger efter

 • 9. Tegningsregler og hæftelse

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen.

 • 10. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun ske ved en generalforsamlingsbeslutning, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen og hvor mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 • 11. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Herrested-Ørbæk Boldklubs regnskab revideres af de 2 på generalforsamlingen valgte revisorer. Foreningens regnskabsperiode løber fra 1/11 til 31/10.

Stk. 2. Herrested-Ørbæk Boldklubs kontingent fastsættes af bestyrelsen under hensyntagen til de af DBU Fyn udstukne regler.

 Stk. 3. I tilfælde af klubbens opløsning, kan det kun ske på en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af stemmerne er for forslaget. Dog skal mindst 2/3 af medlemmerne være til stede. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, afholdes endnu en ekstraordinær generalforsamling. Her skal 2/3 af de fremmødte være for forslaget.

Stk. 4. Ved opløsning af klubben skal dennes midler og ejendele stilles til bestyrelsens disposition til dækning af klubben eventuelle gæld. De efter gældsdækningen tiloversblevne værdier realiseres og placeres efter bestyrelsens angivelse til almennyttige formål for borgere i Herrested og Ørbæk.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen d. 24. november 2014.

Senest ændret på den ekstraordinære generalforsamling d. 26. maj 2015.

Senest ændret på generalforsamlingen d. 25. november 2015.

Senest ændret på generalforsamlingen d. 21. november 2016.

Klubnyt 12. november kl. 19:13
Indkaldelse til generalforsamling Der indkaldes til generalforsamling i Herrested-Ørbæk Boldklub
Luk